วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เรียงความเรื่องนักเรียนที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร


ลักษณะของนักเรียนที่ดีเป็นอย่างไร

นักเรียนไทยก้าวไกลระดับชาติ                        เคารพศาสน์น้อมกษัตริย์มิหน่ายหนี

หมั่นศึกษาหาความรู้คู่บารมี              นักเรียนดีก้าวนำเพื่อชาติไทย

                ปัจจุบันนักเรียนไทยมีการพัฒนาในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านเทคโนโลยี ความทันสมัยด้านวิชาการ สื่อการเรียนการสอน และอื่นๆ ที่นักเรียนไทยได้รับอิทธิพลมาจากชาวต่างชาติ ในบางครั้งการรับอิทธิพลต่างๆของชาวต่างชาติเข้ามาก็อาจเป็นผลดีที่จะช่วยพัฒนาประเทศชาติของไทยให้ดียิ่งขึ้น แต่ทว่ามีเยาวชนไทยบางกลุ่มที่รับเอาสิ่งที่ผิดต่อวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทยมาปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีต่อเด็กรุ่นหลัง ทั้งนี้นักเรียนและเยาวชนที่ดีควรคำนึงถึงวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ และเห็นคุณค่าของตนเองที่มีอยู่ รู้จักนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้อย่างถูกต้อง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะนำสิ่งใหม่ๆเข้ามาเพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งนักเรียนยุคใหม่มักไม่ใส่ใจกับสิ่งเหล่านั้นมากนัก เพราะได้รับการปลูกฝังมาว่าต้องตั้งใจเรียน เพื่อให้ได้เกรดเฉลี่ยสูงๆ เพื่อให้เป็นที่หนึ่ง ทั้งที่จริงแล้วเกรดเฉลี่ย และการได้เป็นที่หนึ่งไม่ได้มีความสำคัญอะไรเลย หากนักเรียนยังคงเรียนเพื่อเอาคะแนนก็คงไม่ได้ความรู้ที่จะติดตัวไปตลอด และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่ได้ หรือที่เรียกว่า เก่งแต่ในตำราไม่สามารถเอาตัวรอดในสถานการณ์จริงได้ นอกจากนี้ นักเรียนที่ดีควรวางแผนในอนาคตไว้ล่วงหน้า มีจุดมุ่งหมายในการเรียน เพื่อเป็นแรงผลักดันตนเองให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จในอนาคต ไม่เพียงแต่ตั้งจุดมุ่งหมายเอาไว้แค่นั้น เมื่อมีจุดมุ่งหมายก็ควรที่จะมีความตั้งใจแน่วแน่ มีความรับผิดชอบต่อการงาน กล้าคิด กล้าทำ กล้าที่จะตัดสินใจทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จลุล่วงไปได้ และเป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ หากเราแก้ไข และปฏิบัติตนตามแนวทางที่ถูกต้องนอกจากจะเกิดผลดีต่อตนเองแล้ว ยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนรุ่นหลังได้ปฏิบัติตาม นักเรียนไทยจะพัฒนาได้ ถ้าเราเริ่มจากตัวของเราเอง  

                ดังนั้นลักษณะของนักเรียนที่ดีควรมีความมุ่งมั่นตั้งใจ แน่วแน่และมีความอดทน เพื่อมุ่งไปสู่อนาคตที่ดี มีความมั่นใจในตนเอง ปฏิบัติตามหลักศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรม และเคารพรักต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์และดำรงไว้ซึ่งประเพณี วัฒนธรรม เพื่อพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวไกลสู่สังคมโลก